Parciau a Pharciau Chwarae

Darganfod Parciau a Pharciau Chwarae

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yw ceidwad 619 erw o dir agored sydd dan berchnogaeth gyhoeddus. Credwn ei fod yn bwysig edrych ar ôl, diogelu a datblygu ein parciau a’n tir agored cyhoeddus o Barc Cyfarthfa i’r meysydd chwarae bychain sydd ar drothwy ein drysau yn ein hardaloedd preswyl.
Mae’n parciau, caeau chwarae, ardaloedd chwarae a’n safleoedd ysgol oll yn ychwanegu at y rhwydwaith o fannau gwyrdd sy’n cyfrannu at gymeriad y Fwrdeistref Sirol. Maent yn meithrin balchder lleol ac yn gwneud cyfraniad allweddol at ddelwedd y Fwrdeistref Sirol.

Mae parciau a mannau agored yn bodoli er budd pawb a bydd defnydd a mwynhad ein mannau cyhoeddus yn sicrhau eu llwyddiant yn y dyfodol. Mae amseroedd wedi newid ac mae disgwyliadau pobl yn uwch o lawer nac o’r blaen. Mae yna alw bellach ar gyfer y teulu cyfan; ar gyfer pobl ifanc, oedolion a phobl hŷn. Rydym yn darparu cyfleusterau amrywiol ledled y Fwrdeistref Sirol gan gynnwys  5 Parc Hamdden, 32 maes chwarae, 5 llain fowlio a 57 ardal chwarae.

Parc Treharris

Agorodd Parc Treharris ei gatiau fel safle hamdden a phleser yn 1912. Mae’r parc yn gartref i ardal chwarae i blant, pwll padlo, safle band, llain fowlio, pafiliwn, maes pêl-droed a llawer mwy. Mae gan y parc sbesimenau gwych o goed conwydd a masarn, sydd ar y cyd â’r gwelyau o blanhigion sydd i’w plannu allan a’r llwyni yn amlygu harddwch naturiol y parc trwy fisoedd yr haf.

Amseroedd Agor

1 Ebrill – 30 Medi:
7 diwrnod yr wythnos 10am - 5.30pm

1 Hydref – 31Mawrth
Ar gau ar Ddydd Llun
Dydd Mawrth - Gwener 10am - 4pm
Dydd Sadwrn a Sunday Canol Dydd - 4pm

Parc Thomastown

 

Mae Parc Thomastown yn gartref i oddeutu 17 erw o barcdir sydd wedi ei leoli i’r dwyrain o Ganol Tref Merthyr Tudful.

Adwaenir y parc, yn lleol fel llecyn hardd ac mae’n gartref i safle band, llain fowlio, tri chwrt tenis arwyneb caled, cyfleusterau chwarae i blant a phwll padlo sydd ar agor yn ystod misoedd yr haf.

Mae’r parc hwn â’i osodiad hardd yn cynnig teithiau cerdded heddychlon sydd â golygfeydd o’r ardal a’r wlad sydd yn ei amgylchynu.

Parc Newland

 

Y parc, sydd drws nesaf i Stryd Fawr Penydarren oedd cartref Tomen Wen Dowlais sef un o domennu enwocaf a hynaf y dref. Gelli ei holrhain yn ôl i ddyddiau cynnar cynhyrchu haearn ddiwedd y 18fed ganrif.  

Mae’r paneli dehongli yn darparu gwybodaeth ar hanes y parc hyd y dydd heddiw. Mae yn awr yn ardal atyniadol a chanddo bedwar Ffordd Dramwy Gyhoeddus sy’n darparu llwybrau dinesig, hawdd i’w defnyddio ac yn rhoi cyfle i chi fwynhau rhai o olygfeydd Merthyr Tudful.

Mae’r parc hefyd yn gartref i flociau coetir, glastir, dau bwll a dwy ardal o dir gwaun sy’n cael eu datblygu. Mae maes parcio bychan gerllaw’r safle a dwy safle bws sy’n gwella hygyrchedd ar gyfer y sawl nad yw’n byw gerllaw.  

Darganfod Beth sy'n digwydd ym Merthyr Tudful

Y newyddion diweddaraf

Clybiau dringo creigiau DU

Clybiau dringo creigiau DU

Dau CGI ein cwrs marathon anodd. Yn mwynhau hwn gyda chymorth hiliol hunan drwy lwybr y trywydd golygfeydd o gwmpas Pontsticill a Bannau. Os ydych yn hoffi her, hil hwn yw i chi!
Manylion y digwyddiad ac Atodlen
O 4-18 oed, mae ein clybiau dringo ddatb…

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Gwasanaeth Bws AM DDIM! Hoppa Merthyr! Teithiwch AM DDIM!

Bydd bws Hoppa Merthyr yn cysylltu siop newydd Trago Mills â Pharc Cyfarthfa, adeilad hanesyddol Redhouse ym Mhontmorlais, Pentref Hamdden Merthyr, canol y dref a Pharc Manwerthu Cyfarthfa. Bydd menter y Cyngor Bwrdeistref Sirol a noddir gan Ranbarth…

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig

Canolfan Dwristiaid Newydd yn gwella’r hyn sydd gan dwristiaeth Merthyr Tudful i’w gynnig


Mae statws Merthyr Tudful fel cyrchfan twristiaeth gweithgareddau sydd ar ei dyfiant yn debygol o barhau gan fod y cyngor bwrdeistref yn mynd yn groes i’r duedd genedlaethol o gau Canolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid.
Yn sgil toriadau i wasanaethau’r a…